Otváracie hodiny Hvezdárne Medzev

Pondelok

8:00 – 14:00

Utorok

8:00 – 14:00

Streda

8:00 – 14:00

Štvrtok

8:00 – 14:00

Piatok

8:00 – 14:00

Návštevy okrem otváracích hodín,

len na základe predchádzajúceho dohovoru!

Vstupné:

Denné pozorovania počas pracovných dní, prednášky a iné podujatia
- Dospelý - 1 euro na osobu
- Detí - 0,5 euro, alebo 1 kultúrny poukaz na osobu, z kultúrnych poukazov sa nevydáva

Nočné pozorovania a prednášky počas pracovných dní
- Minimálny počet osôb: 3
- Dospelý - 2 eurá na osobu
-Detí - 1 euro na osobu
- Rodinné vstupné: 2 dospelí
+ deti, bez ohľadu na počet detí - 5 euro
- Skupina nad 10 osôb 1,5 eura na osobu

Pozorovanie a prednášky cez víkend
- Minimálny počet osôb: 5
- Dospelý a deti po 3 eurá na osobu
- Rodinné vstupné: 2 dospelí
a deti, bez ohladu na početdetí - 6 eur
- Skupina nad 10 osôb 2 eurá na osobu

Planetárium
- Maximálna kapacita: 20 osôb na jednu prezentáciu
- Dospelý: 1,5 eura na osobu
- Deti: 1 euro na dieťa alebo 1 kultúrny poukaz, z kultúrnych poukazov sa nevydáva

Vernisáže, výstavy a dni otvorených dverí
- vstupné stanovené dohodou

Kontakty: 055/466 36 75 mobil: +421 917 178 276
tomas.cabala@kcubar.sk olga.ballaschova@kcubar.sk

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Info

- - - - -

Krajská porada pracovníkov hvezdárni
Dňa 15.10.2013 sa v priestoroch hvezdárne Medzev konala krajská porada pracovníkov hvezdárni, ktorú viedla Mgr. Gabriela Kramáreková, riaditeľka hvezdárne v Michalovciach. Na porade boli prítomní kolegovia z Michaloviec, Trebišova, Rožňavy a domáci z Medzeva. Prítomných na pôde hvezdárne v Medzeve, ktorá je pracoviskom Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria privítal MA. Michal Kupec – riaditeľ Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria. Zhodnotili sme rok 2012, prvý polrok 2013, dohodli sme sa na spolupráci pre rok 2014. Vymenili sme si skúsenosti, vzájomne sme sa inšpirovali do ďalšej práce. Takáto porada sa koná pravidelne raz ročne, stále na inom pracovisku, veríme, že sa kolegovia u nás cítili príjemne a že sa im vo vynovených priestoroch našej hvezdárne, kde sme im ukázali aj naše nové planetárium, nový planetárny park páčilo.

- - - - -

Celoslovenská porada pracovníkov v astronómii a Astrofilm 2013
V dňoch 9.10. až 11. 10. 2013 sa v Piešťanoch konala celoslovenská porada pracovníkov v astronómii a 7. ročníka Astrofilmu 2013. Na porade správu o činnosti hvezdárne Medzev, pracoviska Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria za r. 2012 a za I. polrok 2013 predniesla Bc. Ballaschová. Vyhotovil sa plán na r. 2014. Pracovníci hvezdárni si mali možnosť vymeniť skúsenosti, dohodli sa na ďalšej spolupráci. Takéto stretnutia majú veľký prínos pre ďalšiu prácu na poli astronómie. Program bol veľmi pestrý, úroveň Astrofilmu sa z roka na rok zvyšuje. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na organizácii tomto ročníka Astrofilmu ako aj porady podieľali.

- - - - -

Ponuka služieb odbornej knižnice vo hvezdárni v Medzeve
V priestoroch hvezdárne sa nachádza odborná knižnica. Zoznam kníh je v prílohe. Knihy si je možné zapožičať za poplatok 0,50 Eura na týždeň počas otváracích hodín hvezdárne, v prípade potreby kontakt: 0917 178 276. V prípade záujmu je možné z kníh si urobiť výpisky, či kopírovať časti za úhradu v našich priestoroch. Zoznam kníh

- - - - -

Ponuka
Ponúkame školám možnosť návštevy jediného planetária v okrese Košice –okolie vo Hvezdárni v Medzeve, Štóska č. 174. Kapacita je 21 miest. Vstupné: 1 kultúrny poukaz, prípadne 1 euro na dieťa, dozor zdarma. Návštevu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: +421 917 178 276, prípadne na: 055/466 36 75.

- - - - -

Nové planetárium vo Hvezdárni v Medzeve Planetárium bolo slávnostne otvorené 29.8.2013 za účasti mládežníkov z 5 krajín EÚ, ktorí ho prostredníctvom projektu: Mládež v akcii vytvorili. Ide o jediné planetárium v okrese Košice –okolie. Planetárium má kapacitu 21 miest. Vstupné na prezentáciu: 1, 5 eura na dospelú osobu a 1 euro na dieťa. Deti môžu platiť aj kultúrnymi poukazmi. Vstup na prezentáciu len po predchádzajúcom dohovore.

- - - - -

Info

- - - - -

Odborný seminár: Správne osvetľovanie a životné prostredie

V dňoch 5.- 7. 6. 2013 sa v Starých Horách uskutočnil odborný seminár, ktorý organizovala SÚH Hurbanovo. Našu hvezdáreň na seminári zastupovala Bc. Ballaschová. Seminár bol pripravený na vysokej profesionálnej úrovni, účastníci mali možnosť vymeniť si skúsenosti z práce vo hvezdárňach na Slovensku a v Čechách, nadviazať nové kontakty a dohodnúť si podmienky ďalšej spolupráce. Prednášky mali vysokú validitu a pomôžu nám v ďalšej práci.

- - - - -

Tanec planét:
V najbližších dňoch nastane na oblohe zaujímavé astronomické divadlo. Od 23. do 30. mája budete môcť pozorovať zoskupenie planét Merkúr, Venuša a Jupiter aj bez ďalekohľadu. Spomínané planéty budú meniť svoje polohy voči sebe. Zoskupenie bude najtesnejšie 26. mája, keď budú tvoriť malý, takmer rovnostranný trojuholník. Planéty budú nízko nad severozápadným obzorom a preto sú na pozorovanie najvhodnejšie vyššie miesta v čase od 20:30 do 21:00.

- - - - -

- - - - -

Dňa 17. 10. 2012 boli u nás vo Hvezdárni na exkurzii žiaci školy SPŠE Košice. Exkurzia sa žiakom páčila. Odbornú prednášku robil a prezentáciu pripravil p. Tomáš Čabala podľa požiadaviek vyučujúcich a podľa preberaného učiva strednej školy. Dňa 7. 5. 2013 (utorok) prídu na exkurziu do Medzeva a pri tejto príležitosti navštívia opäť naše pracovisko – Hvezdáreň Medzev žiaci tejto školy.

- - - - -

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Dnes – 25.4.2013 po 22:00 h by malo byť aj v našej zemepisnej polohe viditeľné jediné čiastočné zatmenie Mesiaca v tomto roku. Zatmenie Mesiaca vzniká pri prechode Mesiaca tieňom Zeme. Najbližšie by sa podobný úkaz mal objaviť v septembri 2015. Teoreticky k úkazu dochádza zakaždým, keď je Mesiac v splne a vtedy sa má nachádzať presne na opačnej strane oblohy ako Slnko. Počas jedného roka nastanú maximálne tri mesačné zatmenia. Spôsobuje to to, že dráha Mesiaca je voči rovine zemskej dráhy naklonená približne o 5 ° a zemský tieň na oblohe pokrýva vo vzdialenosti Mesiaca kruhovú plochu o priemere len 1,5 °. Mesiac preto zemský tieň častejšie minie a k žiadnemu zatmenie nedôjde. Pri takomto malom percente zatmenia nie je isté, do akej miery bude zemský tieň zasahovať cez okraj Mesiaca a či ho vôbec bude možné pozorovať. Na zachytenie tohto javu sa používajú špeciálne fotografické metódy.

- - - - -

Expedícia Mars 2013

OZNAM PRE ŠKOLY!
Propozície k projektu Expedícia Mars 2013, do ktorého sa môžu zapojiť aj Vaši žiaci sú v prílohách. Časť medzinárodných aktivít sa v tomto roku bude konať aj vo Hvezdárni v Medzeve, je to jedinečná príležitosť, ako sa môžu aj Vaši žiaci dostať do povedomia v Európe, a tým zviditeľniť aj Vašu školu. Tešíme sa na spoluprácu. Ak môžete vytlačte plagát a umiestnite ho na viditeľnom mieste vo Vašej škole, ďakujem.
S pozdravom Ballaschová - KCÚBaR, pracovisko Hvezdáreň Medzev

Informačný list

EM pozvánka KESTM 2013


Na pozorovanie sú najlepšie rovné miesta, ďaleko od mestského osvetlenia.


- - - - -

Začiatky hvezdárne v Medzeve sa datujú od 70. rokov, kedy bol založený astronomický kabinet. Súčasná hvezdáreň vznikla v roku 1997. Organizuje podujatia pre verejnosť. Zameriava sa na prednášky, besedy, diafónové pásma, videofilmy, verejné pozorovania Slnka a nočnej oblohy. Všetky tieto podujatia sú zamerané na popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných vied. Činnosť Hvezdárne je zamerané tiež na organizovanie záujmovej činnosti detí a mládeže, poskytovanie poradenskej a metodickej pomoci školám, astronomickým a iným prírodovedným krúžkom, organizáciám i jednotlivcom.

V oblasti odborno-pozorovateľskej  je činnosť zameraná na pozorovanie meteorických rojov, fotosféry Slnka, premenných hviezd, slnečných protuberancií, medziplanetárnej hmoty (asteroidy,kométy), zákrytov a zatmení, rádioastronómiu a aktuálne javy.

Organizujeme pozorovanie nočnej oblohy pomocou astronomického ďalekohľadu, pozorovanie meteorických rojov vizuálne a pomocou rádiového pozorovania odrazu signálu od iónových stôp meteorov. V prednáškovej sále okrem tradičných prednášok a besied sa vykonávajú rôzne iné stretnutia, vychádzame v ústrety  najširšiemu okoliu.

- - - - -

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

- - - - -

Astrofilm

V dňoch 10.10. - 12.10. 2012 sa v Piešťanoch konal 6. ročník Astrofilmu a celoslovenská porada pracovníkov popularizačno-vzdelávacích a pozorovateľských oddelení hvezdární a planetárií, astronomických kabinetov na Slovensku, ktorú organizovala SÚH Hurbanovo. Na tejto porade činnosť hvezdárne v Medzeve prezentovala Bc. Oľga Ballaschová. Zúčastnila sa aj na sprievodných podujatiach, na besede s prvým Slovenským kozmonautom plukovníkom Ing. Ivanom Bellom, na prezentácii mobilného planetária, na výstavách o histórií objavov v kozme, celoslovenskom kole výtvarnej súťaže : Vesmír očami detí, kde aj žiačka z nášho regiónu mala vystavenú víťaznú prácu. Pozrela som si pár snímok z Astrofilmu. Podujatie bolo pripravené na vysokej profesionálnej úrovni. Vzájomne sme si predávali skúsenosti z práce s deťmi a mládežou,  dohodli sme sa na ďalšej spolupráci v oblasti astronómie.

- - - - -

Počas osláv Dní mesta Medzev / od 13.7. do 15. 7. 2012 / sa bude v priestoroch Hvezdárne v Medzeve konať aj Deň otvorených dverí. Pripomenieme si 15. výročie založenia pracoviska Hvezdárne v Medzeve, slávnostný akt sa uskutoční dňa 14. 7. 2012 od 14:00 h. Oslavy nám spestria sprievodné akcie, ktorými budú výstavy výtvarných diel, kultúrny program, simulácie vesmírnych javov, súťaže pre deti, prehliadka objektu hvezdárne. Tešíme sa na Vás!

- - - - -

Dňa 16.6.2012 p. Čabala, pracovník úseku astronómie KCÚBaR s kolegyňou vo Vyšnom Medzeve na Dňoch obce Vyšný Medzev prezentovali pracovisko Hvezdáreň Medzev. Deti dostávali aj otázky z astronómie – prezentovali sme ich aj formou lúštenia krížoviek. Dôraz bol kladený na vek detí, ktoré sa pri našom stánku zastavili. Dospelí mali možnosť zhliadnuť simulácie vzniku Zeme, Mesiaca či Slnečnej sústavy, snažili sme sa zodpovedať na všetky otázky a tým preniesť „ Hvezdáreň k návštevníkom“. Odhadovaný počet ľudí, ktorí sa pri stánku zastavili a pozorovali škvrny na Slnku bola asi 150. Okolo 50 detí sa zapojilo do súťaží, ktoré sme im pripravili a od KCÚBaR dostávali aj drobné ceny za správne vyriešenie úloh. Okolo 70 ľudí malo možnosť pomocou prenosného ďalekohľadu vidieť Mars a Saturn. Veríme, že sa podobné akcie budú opakovať a tým sa nám podarí spopularizovať astronómiu čo najširšiemu počtu záujemcov. Ďakujeme p. starostovi Ing. R. Nálepkovi, že nás na toto krásne podujatie pozval a dal nám priestor na prezentáciu činnosti Kultúrneho centra.

- - - - -

Nevšedné vesmírne divadlo

Dňa 6.6.2012 sa v našej zemepisnej polohe dalo za priaznivého počasia sledovať v ranných hodinách vesmírne „divadlo“, ktoré nám pripravila pani Venuša trvalo niečo málo cez 2 hodiny. Ladne sa pohybovala popred Slnko. Minizatmenie Slnka, ktoré bolo viditeľné aj voľným okom sa bude u nás opakovať v roku 2125.

Pracovníci Hvezdárne v Medzeve pri tejto príležitosti vyzdobili Hvezdáreň prácami žiakov ZUŠ Medzev, ktorí svojim umeleckým pohľadom stvárnili tento jav.

Pripravili sme aj simuláciu, ktorá v reálnom čase bola premietaná v našej premietacej miestnosti.

Mali sme pripravené aj prezentácie a prednášky k tejto téme.

Počasie nám neprialo, ale napriek tomu sa podarilo urobiť pár záberov práve na konci prechodu, v čase, keď Venuša opúšťala slnečný disk.

Počas priebehu tohto úkazu našu Hvezdáreň navštívilo len pár zvedavcov. Ostatných zrejme odradilo nepriaznivé počasie.

Najbližšie podobné predstavenie nám chystá planéta Merkúr, ktorá bude viditeľná pred slnečným kotúčom 9.5.2016 v čase od 13:00, jav by mal byť u nás pozorovateľný asi 6 hodín.


- - - - -

Dňa 6.6. 20012 od 05:30 do 06:30 bude v našich zemepisných šírkach možné pozorovať prechod Venuše popred Slnko. Podobný jav sa bude dať na oblohe pozorovať v našich zemepisných šírkach až v roku 2125. Prechod Venuše cez Slnko nastáva vtedy, keď planéta Venuša prechádza priamo medzi Slnkom a Zemou a prekrýva malú časť slnečného kotúča. Počas prechodu môžeme vidieť zo Zeme Venušu ako malý čierny kotúč pohybujúci sa cez disk Slnka.

Priame pozorovanie vo Hvezdárni na Štóskej ulici č. 174 v Medzeve bude možné len v prípade priaznivého počasia.

 - - - - -

Dňa 4.5.2012 sa v priestoroch Hvezdárne v Medzeve uskutočnila prednáška pre študentov Gymnázia v Moldave nad Bodvou s vyučovacím jazykom maďarským. Prednáška bola v maďarskom jazyku, lektorom bol p. Tomáš Čabala. Zodpovedal na všetky otázky študentov a potom nasledovalo priame pozorovanie v kupole. Na záver si študenti spolu so svojimi pedagógmi mohli pozrieť výstavy, ktoré sú nainštalované v celej prízemnej časti Hvezdárne a mali možnosť sa oboznámiť  s históriou a súčasnou činnosťou nášho zariadenia, ktoré je jediné tohto druhu v okrese Košice - okolie. Informovali sme ich o všetkých aktivitách, ktoré sa u nás  konali od začiatku tohto roka, ale hlavne o akciách, ktoré ešte pre verejnosť pripravujeme. Veríme, že sa im u nás páčilo a prídu k nám znova.

-----

Staň sa ilustrátorom

Slávnostné otvorenie výstavy výtvarných prác spojené s odovzdávaním cien v rámci projektu: Staň sa ilustrátorom sa uskutočnilo 2.5.2012 o 13:00 hodine v priestoroch hvezdárne v Medzeve. Projekt bol finančne podporený Ministerstvom kultúry SR.

Ceny odovzdal riaditeľ Kultúrneho centra MA. Michal Kupec.

Cieľom tohto projektu bolo spojenie čítaného slova s výtvarným prejavom. Veríme, že aj takto sme priviedli deti ku knihe, aby sa čítanie stalo pravidelnou činnosťou nie len počas marca – mesiaca knihy. Tým, že naši ilustrátori vedeli bravúrne výtvarne stvárniť prečítané dokázali, že textu porozumeli, toto bolo prioritou projektu. Všetci autori si na svojich dielach dali záležať, prejavili svoju fantáziu, za čo im patrí poďakovanie a veríme, že v podobných aktivitách budú aj v naďalej pokračovať. Žiaci prečítali knižky a vybrali si moment, ktorý ich najviac zaujal, z toho vytvorili ilustráciu. Viaceré knihy sa vo výbere detí opakovali, ako príklad môžem uviesť rozprávku o Snehovej kráľovnej, Medovníkovom domčeku, úspech mala aj kniha o Danke a Janke. Z autorov prevládal zo Slovenských Dobšinský a zo zahraničných Andersen.

Oslovili sme všetky MŠ, ZŠ a ZUŠ v našom okrese. Aktívne sa do súťaže zapojilo 6 škôl. Spolu nám zaslali 100 prác v štyroch kategóriách. Odborná porota sa riadne zapotila, kým z každej kategórie vybrala tie najlepšie. Predsedom poroty bol p. Helmut Bistika, členovia boli p. Mgr. Eva Chmúrová a p. Tomáš Čabala. Porote, za ich neľahkú prácu ďakujeme.

Výstavu si je možné pozrieť do 31.7.2012 v priestoroch Hvezdárne v Medzeve počas otváracích hodín.

Vyhodnotenie

-----

Dňa 26.3.2012 o 11:00 h sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne v Medzeve slávnostné otvorenie  XXVII. ročníka výstavy: Vesmír očami detí.

Výstavu otvoril a ceny odovzdal p. riaditeľ KCÚBcR-u MA. Michal Kupec spolu s p. Katarínou Bartókovou – pracovníčkou Kultúrneho centra Údola Bodvy a Rudohoria. Ceny si prevzali víťazi v piatich kategóriách. Každá škola, ktorá sa súťaže zúčastnila dosala Ďakovný list, ktorý si prevzali pedagógovia. Celkovo nám do okresného kola 12 škôl zaslalo 104 prác. Pri vyhodnocovaní sa odborná porota na čele s Mgr. Evou Chmúrovou poriadne zapotila, všetky práce boli veľmi pekné, za čo ich autorom ďakujeme.

Listina výhercov okresného kola je prístupná na našej stránke, fotografie víťazných prác  sú umiestené na www.kcubar.sk a ocenené práce v počte 25 kusov / po 5 z každej kategórie / boli zaslané do Hurbanova na celoslovenské kolo. Výstava prác je prístupná verejnosti  počas otváracích hodín Hvezdárne.

Pani  Drahoslava Výbochová zo Slovenskej ústrednej hvezdárne z Hurbanova nám zaslala listinu víťazných prác celoslovenského kola - výsledková listina je v prílohe. Dozvedeli sme sa, že jedna z  prác, ktorú sme do Hurbanova zaslali je tiež medzi víťaznými prácami. Veľmi nás to teší a víťazke aj touto cestou gratulujeme. Virtuálna výstava víťazných prác detí z celého Slovenska, ktorú chystá SÚH Hurbanovo bude zaslaná aj na CD nosičoch všetkým organizátorom okresných kôl.

 Vyhodnotenie celoslovenského kola - naša víťazka:

3.

Lucia

Ščavnická

12 rokov

Teším sa na Vás

Základná škola

ČSA 15

045 01

Moldava nad Bodvou

Mgr. Soňa Maléterová

 Veríme, že tento výsledok bude veľkou inšpiráciou pre všetkých žiakov, ktorí sa do súťaže Vesmír očami detí zapoja v ďalšom roku.

Bc. Ballaschová – úsek astronómie KCÚBaR, pracovisko Hvezdáreň Medzev

Výsledky z Celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí

-----

Dňa 13.3.2012 sa v priestoroch Hvezdárne Medzev konala prednáška o slnečnej sústave a pozorovanie slnka pre študentov SOŠ Moldava nad Bodvou. Prednášku o slnečnej sústave predniesol p. Čabala. Postupne sa všetci študenti vystriedali na pozorovaní v kupole, kde im bol aj poskytnutý výklad o tom, čo práve pozorujú a ako správne pozorovať slnko. Študenti si mali možnosť pozrieť aj stále výstavy, ktoré sa v priestoroch Hvezdárne nachádzajú. V tomto čase je to výstava zdobených perníkov, košikárstva a keramiky. Všetko je spestrené výtvarnými prácami detí na tému: Vesmír očami detí. Záverom stretnutia bolo pozorovanie prenosným ďalekohľadom. Veríme, že sa študentom u nás páčilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

-----

V dňoch 5. a 6. 3. 2012 sa uskutočnila odborná stáž zamestnanca z úseku astronómie vo Hvezdárni v Michalovciach. Pod odborným vedením pani riaditeľky Mgr. Gabriely Kramárekovej a zamestancov hvezdárne  RNDr. Komáreka a Mgr. Jakubecovej som sa veľa nového dozvedela nie len o činnosti Michalovskej hvezdárne, ktorá ma 30 ročnú tradíciu, o ich pravidelných aktivitách, o pozorovaní, ktoré denne vykonávajú. Zároveň sme si predávali vzájomné skúsenosti z práce vo hvezdárni. Mala som možnosť pozrieť si celý objekt Hvezdárne v Michalovciach, zobrali ma do MŠ v Pozdišovciach, MŠ v Jovse kde som videla, ako robia prezentáciu priamo v budove MŠ na základe ich objednávky, kde uviedli aj tému, na ktorú má byť prednáška zameraná. Vysoko oceňujem profesionálny prístup a hlavne prispôsobenie sa veku detí. Bolo to veľmi podnetné. Videla som aj prácu v astronomickom krúžku. Táto krátka stáž bude mať aj pokračovanie, v blízkej budúcnosti by do Hvezdárne v Michalovciach mal ísť aj druhý zamestnanec Hvezdárne Medzev. Veríme v zintenzívnenie spolupráce. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa táto stáž mohla uskutočniť, Ballaschová Bc. Úsek astronómie KCÚBar

-----

Vážený pán riaditeľ/ pani riaditeľka ZŠ

ponúkame Vám možnosť vyskúšať názorné vyučovanie fyziky, prírodovedy a iných predmetov v objekte našej Hvezdárne v Medzeve, ktorá sídli na Štóskej ulici č. 174 v Medzeve. Hvezdáreň je jedinou v okrese Košice-okolie. Možnosťou sú exkurzie, výlety, prezentácie prác Vašich žiakov, besiedky, vystúpenia, ktoré môžete uskutočniť  v našom objekte. Organizujeme podujatia pre všetky vekové kategórie, pre jednotlivcov a kolektívy ako sú verejné pozorovania slnka, besedy, prednášky, v prípade záujmu aj nočné pozorovania oblohy. Pozorovania sú viazané na priaznivé poveternostné podmienky, pozorovanie je možné priamo v kupole hvezdárne, alebo prenosnými ďalekohľadmi na dvore hvezdárne. U nás je možné zakúpiť si aj drobné upomienkové predmety, napríklad astronomické pexeso, fotografie, záložky do kníh a podobne.

Na úhradu je možné použiť aj kultúrne poukazy.

V prípade záujmu Vám odbornú prednášku o astronómii / aj v maďarskom jazyku/ šitú na mieru pre každý ročník bude realizovať náš pracovník priamo vo Vašej škole.

Všetky  aktivity vieme zabezpečiť iba po predchádzajúcom dohovore.

Vstupné pre žiakov je 0,50 centov a 1 euro pre dospelých. V prípade väčších skupín, tried je možná množstevná zľava a to 0,30 centov na žiaka.

Bližšie informácie získate na: 055/671 45 78, 0917 529 347, 055/466 36 75, olga.ballaschova@kcubar, tomas.cabala@kcubar, www.kcubar.sk

 - - - - -

Vážený pán starosta /pani starostka

Dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť navštíviť našu Hvezdáreň v Medzeve, kde organizujeme  podujatia pre verejnosť, samosprávy, podnikateľské subjekty, školy a iné kultúrno-spoločenské zariadenia. Všetky podujatia, ktoré sú zamerané na spopularizovanie astronómie sú spojené s pozorovaním oblohy a odborným prednáškami, ktoré sa snažíme prispôsobiť návštevníkom. Naše priestory po predchádzajúcej dohode je možné využiť na rôzne prezentácie, vystúpenia a na
iné účely podľa Vašich predstáv.

Kontakt: Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev,

055/466 36 75, 055/6714592, 0917 52 93 49, www.kcubar.sk,  tomas.cabala olga.ballaschova@kcubar.sk.

-----

M13 Hviezdokopa Herkules

Ďalekohľad: 100/1000 Carl Zeiss JENA, NEQ6
Vedenie (guiding): 70/500 refractor, Starshoot autoguider, PHD guiding
Kamera: Starshoot-PRO v2.0 CCD camera
Expozícia: 10 x 300 s
Dátum: 2. August 2011
Miesto: Medzev
Spracovanie obrazu: Maxim DL, Photoshop

Rektascenzia, (RA): 16h 42m 7s
Deklinácia, (D):
36° 26‘ 43“
Zdanlivá jasnosť: 5,8
Zdanlivý priemer: 20‘ (spln 31‘)

Hviezdokopa Herkules (tiež známa ako Messierov objekt 13 alebo NGC 6205) je guľová hviezdokopa v súhvezdí Herkules.
Je to najjasnejšia guľová hviezdokopa na severnej oblohe a za dobrých pozorovacích podmienok ju možno vidieť ako hmlistý obláčik v malom ďalekohľade ako žiariaca plôška.
Obsahuje minimálne 300 000 hviezd a je vzdialená od Zeme približne 25 000 svetelných rokov.